خانه

برای دیدن صفحه «دفترهنر» خوش آمدید - - - - - - - - ببخشید در حال تعمیرات هستیم

طرح بالا (وسط) : چهره صادق چوبک کار بیژن اسدی پور + طرح رنگی (پایین) کار مرتضی عبداللهی

************** خبر **************

متاسفانه مطلع شدیم دوست و همکار گرامی نشریه توفیق و دفترهنر - دکتر احمد مدنی ( با اسامی مستعار: جوجه دکتر، پیر دکتر) امروز در شیراز درگذشت - سه شنبه 16 آوریل 2024