خانه

برای دیدن صفحه «دفترهنر» خوش آمدید - - - - - - - - ببخشید در حال تعمیرات هستیم

عکس بالا (وسط) : دکتر هیبت الله باقی - تقی مدرسی

************** خبر **************

متاسفانه مطلع شدیم دوست و همکار گرامی دفترهنر - دکتر احمد مدنی (جوجه دکتر، پیر دکتر) امروز درگذشت - سه شنبه 16 آوریل 2024