خانه

برای دیدن صفحه «دفترهنر» خوش آمدید

عکس بالا (وسط) : دکتر هیبت الله باقی - تقی مدرسی
آیدا با احمد شاملو ------------------------------------------------------------------ عکس از سودابه قاسملو

************** خبرها **************