نوشته سمت راست به همراه عکسی که انتخای می شود

نوشته انتخابی در کنار عکسی که انتخاب می شود

لینک هم در اینحا