«دفتر هنر» ویژه جمال زاده – چاپ نخست در زمستان 1372 منتشر شد. 

چاپ دوم به صورت دیجیتال و رایگان در اینترنت


تصویر روی جلد: 

تصویری از دیدار بیژن اسدی پور با محمد علی جمال زاده – ژنو .

عکس از ایرج هاشمی زاده